Menu
Your Cart

Rules of use

Използвайки онлайн-магазин Би Фешън Бг http://befashionbg.com се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Правила за Ползване.

В случай, че не приемате тези Правила за ползване, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.

Настоящите Правила за ползване регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта, за краткост наричан „уеб сайта” и собственика на сайта, наричан за краткост „Продавач” и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.

Предмет
Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Правила, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, както и линк към тарифа на примерен куриер за стойността на пощенските и транспортните разходи, не включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка.

Продавачът се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които потребителят вижда на своя монитор зависят и от самия монитор, /от настройките на цветовете, а дори и от ъгъла, под който се наблюдава изображението на монитора!/, продавачът не може да гарантира, че монитор на потребителя ще покаже истинските цветове. Уеб сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Посочените от калкулатора на куриера транспортни разходи са само ориентировъчни, тъй като може да бъде ползван и друг куриер.

Регистрация
Потребителят може да прави онлайн покупки след регистрация. При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на befashionbg.com данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни и пълни.
Ако потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в рамките на указания по-горе срок, уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния потребител.

При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от потребителя за това.

При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след като продавачът се свърже по телефона или посредством e-mail съобщение с потребителя, който от своя страна трябва още веднъж недвусмислено да потвърди направената поръчка.

От съображения за сигурност когато потребителят направи поръчка се записва неговия IP адрес и името на интернет доставчика му.

Отказ

Потребителят има право да откаже заявената от него стока в 14 дневен срок, ако:

  1. Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

  2. Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

  3. Цената не съответства на дължимата цена.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, като заплати единствено куриерските услуги.

Ако потребителят се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин /пране, гладене и др./ В този случай продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Права и задължения на страните.

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната не нарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители не заявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката.

Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн  системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.

Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

Промени в Общите условия.

Настоящите Правила за ползване могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените Правила за ползване ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка (линк). Промените в Правила за ползване не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на Правила за ползване заявка за покупка на стоки. 

Авторски права.

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство.

Настоящите Правила за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Правила за ползване, се прилагат действащото законодателство на Република България.


Be Fashion uses "cookies" to provide you with the best possible user experience. By continuing to browse Be Fashion, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy